این مقاله شامل اطلاعات زیادی است که به همین دلیل این اموزش رو به دو بخش تقسیم کردم.

بخش اول: مقدمه ای بر مفهوم Dagger2 و  بررسی اجمالی آن.

بخش دوم: شامل پیاده سازی Dagger2 به همراه مثال.

برای درک کاربرد Dagger2 در اندروید.ابتدا میخواهیم بفهمیم که چرا ما به آن نیاز داریم!!!

یک سوال مهم:

چرا ما به Dependency injection نیاز داریم؟

ادامه مطلب →